Deklaracja dostępności

Strona głównaDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bsg.bialowieza.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-31 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • W serwisie występują długie, wielowierszowe linki, trudne do odczytu przy pomocy czytnika ekranu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis posiada komunikaty obcojęzyczne, dla których nie określono znacznika języka.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Strony serwisu mogą zawierać grafiki będące odnośnikami, które mają treść niezgodną z celem odnośnika.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis posiada elementy sterujące nie dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • LandMarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanego obszaru tzw. landmarku dla obszaru nawigacji.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów z jednym slajdem, ale z elementami nawigacji w języku angielskim.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie bsg.bialowieza.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Patryk Czortek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: p.czortek@uw.edu.pl, telefon 795617635. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Wydział Biologii – Białowieża – Stacja Terenowa, Sportowa 19, 17-230 Białowieża

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Magdalena Sobolewska-Bereza

Telefon: 22 55 41 107

Email: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym jest 10 schodów o szerokości 205 cm, drzwi wejściowe o szerokości 120 cm, próg o wysokości 4 cm, drzwi o szerokości 120 cm (osoba znajduje się na parterze budynku między segmentem A i B) Przy wejściu od strony parkingu są 2 schody, drzwi wejściowe o szerokości 75 cm, 9 schodów o szerokości 100 cm (osoba znajduje się na parterze budynku między segmentem A i B ).

Korytarze i przejścia

W budynku nie ma wind.

Procedury

Brak

Dodatkowa pomoc

W budynku nie ma możliwości uzyskania pomocy.

Łazienki, toalety, szatnie

W budynku brak łazienek i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe dostosowania

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dojazd i miejsca parkingowe

Brak

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.