Publications

Home pagePublications

Publications

  • Faliński J.B. 1962. Variabilité saisonnière des frontières des phytocénoses. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 31.2: 240-263
  • Sokołowski A.W., Faliński J.B. 1961. Materiały do występowania i ekologii jemioły (Viscum album L. s. l.) w Puszczy Białowieskiej. Rocznik Dendrologiczny 15: 187-209
  • Sokołowski A.W. 1961. Zróżnicowanie poziome ekstremalnych temperatur powietrza w zbiorowisku leśnym typu grądu wysokiego w Białowieskim Parku Narodowym. Ekologia Polska Ser. B 7.2: 131-140
  • Sokołowski A.W. 1961. W sprawie porównywalności wyników badań mikroklimatycznych. Ekologia Polska Ser. B. 7.4: 283-288
  • Sokołowski A.W. 1961. O wegetatywnym rozmnażaniu się świerka (Picea excelsa (Lam.) Lk.) w pasie bezświerkowym. Rocznik Dendrologiczny 15: 247-250
  • Sokołowski A.W. 1961. Nowe stanowisko zimoziołu północnego na Płaskowzgórzu Łukowsko-Siedleckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 17.2: 46
  • Sokołowski A.W. 1961. Badania mikroklimatyczne na zrębie zupełnym w Puszczy Białowieskiej. Ekologia Polska Ser. A 9.16: 259-285
  • Faliński J.B. 1961. Zbiorowiska łęgowe Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Praca doktorska.
  • Faliński J.B. 1961. Stan i organizacja badań nad florą Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Botaniczne 5.3: 207-223
  • Faliński J.B. 1961. Roślinność dróg leśnych w Białowieskim Parku Narodowym. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 30.1: 163-185