Projekty
Strona głównaProjektySukcesja roślinności na obcych substratach umieszczonych w glebie lasu grądowego

Sukcesja roślinności na obcych substratach umieszczonych w glebie lasu grądowego

Czas trwania projektu
1971-1977; 2020-obecnie
Koordynator projektu:
Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (2020-obecnie) Prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński (1971-1977)
Opis projektu

Celem eksperymentu było zbadanie sposobu i tempa zarastania przez roślinność na allochtonicznych podłożach wprowadzonych do gleby leśnej. Starano się ustalić trwałość tego podłoża w warunkach środowiska leśnego oraz możliwość jego przekształcenia, absorpcji i wreszcie neutralizacji jego potencjalnego wpływu na roślinność. Eksperyment przeprowadzono w grądzie Tilio-Carpinetum na stałych powierzchniach badawczych. Na poszczególnych poletkach badawczych (o powierzchni 1 m2 każde) usunięto glebę na głębokość 20 cm, a w jej miejsce wprowadzono jeden z sześciu rodzajów obcego podłoża: piasek wydmowy, żwir morenowy, gleba gliniasta, ił kemowy,  ił lessowy i piasek z aluwium dużej rzeki. W kolejnych latach (1971-1977) obserwowano zarastanie tych podłoży przez roślinność runa oraz rejestrowano zmiany właściwości chemicznych substratów. Zmiany stopnia pokrycia substratów przez roślinność rejestrowano metodami fotograficznymi i pomiarami bezpośrednimi; w obrębie każdej powierzchni badawczej sporządzano spis flory oraz mierzono cechy poszczególnych osobników.

Po 50 latach od wymiany substratów glebowych postanowiono zbadać, czy jakiekolwiek charakterystyki runa leśnego (składa gatunkowy, dominacja gatunków, pokrycie roślin) pozwalają na wykrycie tej operacji. Zaplanowano również pobranie próbek gleby w celu powtórzenia podstawowych badań fizykochemicznych oraz zbadania stopnia wytworzenia grądowych glebowych banków nasion w obcych substratach.

Publikacje powstałe w ramach projektu

Faliński J.B. 1975. Sukzession auf Fremden, in den Boden eingeführten Substraten im Eichen-Hainbuchenwald. [In: Sukzessionsforschung (Rinteln, 16. 10.4.1973). Schmidt W., ed.] Berichte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde Heraudgegeben von Reinhold Tüxen, J. Cramer, Vaduz: 447-470.