Zespół naukowy

Marcelina Zimny

Stanowisko:
adiunkt
E-mail:
md.zimny@uw.edu.pl
Stopnie naukowe

Doktorat: 2014, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, „Późnoholoceńska historia roślinności Puszczy Białowieskiej”

Magisterium: 2001, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, „Koncentracja i opad pyłku wybranych taksonów drzew i roślin zielnych w Trójmieście -1994-2000”

Zainteresowania naukowe

Jestem paleoekologiem, biorę aktywny udział w projektach badawczych z zakresu paleoekologii, archeobotaniki i aerobiologii. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół palinologii, paleoekologii, ekologii i ochrony przyrody. Zajmuję się rekonstrukcją zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie na podstawie analizy pyłkowej, z uwzględnieniem mikrofosyliów pozapyłkowych. Szczególnie interesują mnie procesy ekologiczne zachodzące pod wpływem czynników naturalnych i działalności człowieka, które kształtowały przyrodę w przeszłości. W pracy naukowej skupiam się także na metodycznych aspektach badań nad współczesnym opadem pyłku i mikrofosyliami pozapyłkowymi.

Projekty

2012-2017, Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, DEC-2011/02/A/HS3/00389 – wykonawca

2010-2014, Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych, N N305 167839 – główny wykonawca

2007-2009, Litogeneza i geochemia osadów dna i strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego, 83/2007/Wn-16/FG-go-tx/D – wykonawca

2007, Reprezentatywność palinologicznych spektrów powierzchniowych w odniesieniu do składu roślinności w otoczeniu wybranych stanowisk z Pojezierza Kaszubskiego, BW 1490-5-0112-7 – wykonawca

2007–2010, Warunki klimatyczne oraz skład i struktura roślinności jako czynniki kształtujące współczesny opad pyłku w wybranych zbiorowiskach i regionach Polski – badania aktuopalinologiczne, N304 092 32/3590 – wykonawca

2006-2009, Środowisko przyrodnicze Gdańska w średniowieczu i czasach nowożytnych, MNiSW N305 081 31/3181 – wykonawca

od 2003, Pollen Monitoring Programme “PMP”, uczestnik

1994-2013, Monitoring Aerobiologiczny w Gdańsku, wykonawca

Najnowsze publikacje

Abraham V., Hicks S., Svobodová-Svitavská H., Bozilova E., Panajiotidis S., Filipova-Marinova M., Eldegard Jensen C., Tonkov S., Pidek I.A., Święta-Musznicka J., Zimny M., Kvavadze E., Filbrandt-Czaja A., Hättestrand M., Karlıoglu Kılıç N., Kosenko J., Nosova M., Severova E., Volkova O., Hallsdóttir M., Kalnina L., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B., Pardoe H., Christodoulou A., Koff T., Fontana S.L., Alenius T., Isaksson E., Seppä H., Veski S., Pędziszewska A., Weiser M., Giesecke T. 2021. Patterns in recent and Holocene pollen accumulation rates across Europe – the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction. Biogeosciences 18: 4511–4534. DOI: 10.5194/bg-18-4511-2021

Davis B.A.S., Chevalier M., Sommer P. … and Zimny M. 2020. The Eurasian Modern Pollen Database EMPD, version 2. Earth System Science Data 12(4): 2423-2445. DOI: 10.5194/essd-12-2423-2020

Chylarecki P., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Orczewska A., Samojlik T., Selva N., Wesołowski T., Zimny M., Żmihorski M. 2020. Puszcza Białowieska. Miniprzewodnik naukowy. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Pędziszewska A., Latałowa M., Święta-Musznicka J., Zimny M., Kupryjanowicz M., Noryśkiewicz A.M., Bloom K. 2020. Chapter 4. Pollen Evidence of Change in Environment and Settlement during the 1st Millennium AD. In: A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (eds) Migration Period between the Oder and the Vistula. Volume 1. BRILL. p: 137- 200

Latałowa M., Święta-Musznicka J., Słowiński M., Pędziszewska A., Noryśkiewicz A.M., Zimny M., Obremska M., Ott F., Stivrins N., Pasanen L., Ilvonen L., Holmström L., Seppä H. 2019. Abrupt Alnus population decline at the end of the first millennium CE in Europe – The event ecology, possible causes and implications. The Holocene 29(8): 1335-1349. DOI: 10.1177/0959683619846978

Jaroszewicz B., Cholewińska O., Gutowski J.M., Samojlik T., Zimny M., Latałowa M. 2019. Białowieża Forest – A Relic of the High Naturalness of European Forests. Forests 10(10): 849. DOI: 10.3390/f10100849

Zimny M., Latałowa M., Pędziszewska A. 2017. Późnoholoceńska historia lasów Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. W: A. Keczyński (red.) Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. s: 29-59

Zimny M., Latałowa M., Pędziszewska A. 2017. The Late-Holocene history of forests in the Strict Reserve of Białowieża National Park. In: A. Keczyński (ed.) The forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. p: 29-59

Baker A.G., Zimny M., Keczyński A., Bhagwat S.A., Willis K.J., Latałowa M. 2016. Pollen productivity estimates from the old-growth forest strongly differ from those obtained in cultural landscapes – evidence from the Białowieża National Park, Poland. The Holocene 26(1): 80-92. DOI: 10.1177/0959683615596822

Latałowa M., Zimny M., Pędziszewska A., Kupryjanowicz M. 2016. Postglacjalna historia Puszczy Białowieskiej – roślinność, klimat i działalność człowieka. Parki nar. Rez. Przyr. 35(1): 3-49

Wszystkie publikacje

Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych

Zimny M., Pędziszewska A., Latałowa M. 2015. Forest response to human impact in Białowieża Primeval Forest during the last two millennia. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdańsk, Poland. Wystąpienie ustne

Latałowa M., Zimny M., Pędziszewska A., Święta-Musznicka J., Drzymulska D. 2015. 2000 years of hydroclimate variability recorded in different types of mire archives in north-eastern and north-western Poland. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Wystąpienie ustne

Pędziszewska A., Święta-Musznicka J., Brzozowska K., Zimny M., Latałowa M. 2015. Demographic changes during the first millennium AD and their impact on vegetation cover in north-western Poland. Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Wystąpienie ustne

Zimny M., Pędziszewska A., Latałowa M. 2014. Spores of coprophilous fungi in the fossil pollen spectra from Białowieża National Park (NE Poland). 9th European Palaeobotany – Palynology Conference. 26-31 August 2014, Padova – Italy. p: 321. Wystąpienie ustne

Latałowa M., Zimny M., Pędziszewska A., Drzymulska D., Święta-Musznicka J. 2014. Two thousand years of climatic and hydrologic history of Białowieża National Park (NE Poland) reflected through the NPPs and macrofossil analyses of peat deposits. 9th European Palaeobotany – Palynology Conference. 26-31 August 2014, Padova – Italy. Wystąpienie ustne

Latałowa M., Zimny M., Pędziszewska A., Borówka R.K., Samojlik T., Jędrzejewska B. 2014. 2000-year interplay of environmental and cultural forces in the Białowieża Primeval Forest (NE Poland). 9th European Palaeobotany – Palynology Conference. 26-31 August 2014, Padova – Italy. Wystąpienie ustne

Zimny M., Baker A., Keczyński A., Latałowa M. 2013. Pollen spectra from Tauber-type traps and moss polsters in Białowieża Primeval Forest (NE Poland) as a base for quantitative reconstructions of forest dynamics. In: V. Abraham, P. Bobek, R. Kozáková, P. Kuneš, M. Švarcová, H. Svobodová-Svitavská (eds) Pollen Monitoring Programme 9th International Meeting 26-30 August 2013, Prague, Czech Republic. Volume of Abstracts. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Botany, Prague. Wystąpienie w formie posteru

Święta-Musznicka J., Zimny M., Latałowa M. 2013. Pollen production and deposition of the main trees in the forest communities at Gdańsk Upland (N Poland) for the period 2004-2012. In: V. Abraham, P. Bobek, R. Kozáková, P. Kuneš, M. Švarcová, H. Svobodová-Svitavská (eds) Pollen Monitoring Programme 9th International Meeting 26-30 August 2013, Prague, Czech Republic. Volume of Abstracts. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Botany, Prague. Wystąpienie w formie posteru

Latałowa M., Zimny M. 2013. Okres wędrówek ludów w diagramach pyłkowych z terenu Polski – możliwości i ograniczenia w kontekście projektu. Spotkanie wykonawców projektu. Projekt Maestro NCN: Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą. 15-16 kwietnia 2013, Nieborów. Wystąpienie ustne

Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Karpińska-Kołaczek M., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrinš N., Szymczyk A. 2013. An enigmatic Pediastrum taxon and its palaeobioindicative value. Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments, 22nd – 24th May 2013 Białka Tatrzańska, Poland. Wystąpienie w formie posteru

Członkostwo, nagrody, wyróżnienia

Członkostwo:

„PMP” – European Pollen Monitoring Programme

Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Nagrody:

2016, Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stopnia trzeciego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

2016, Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stopnia pierwszego, za wkład w interdyscyplinarne studia nad wpływem zmian klimatu i działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej i kontynentalnej

2007, Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stopnia trzeciego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

Działalność popularyzatorska

Od 2020 – licencjonowany przewodnik Białowieskiego Parku Narodowego