Stacja

O Nas

Białowieska Stacja Geobotaniczna (BSG) jest jednostką naukową funkcjonującą w strukturach Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół liczy sobie 9 etatowych pracowników oraz trzy doktorantki. To niewiele jak na olbrzymią liczbę projektów badawczych kontynuowanych często od lat 60. i 70. poprzedniego wieku, które w ostatnich kilkunastu latach zostały rozszerzone o tematykę z zakresu interakcji rośliny-zwierzęta i ekologii funkcjonalnej. Stałymi elementami uwzględnianymi w prowadzonych przez Stację badaniach pozostają również: wpływ ocieplenia klimatu na funkcjonowanie ekosystemów, inwazje biologiczne, usługi ekosystemowe a nawet urban ecology. W ostatniej dekadzie Stacja realizowała trzy projekty międzynarodowe: FunDivEUROPE (lata 2010-2014), KlimaVeg (2014-2017) oraz Dr. FOREST (2020-2023), które zaowocowały licznymi kontaktami międzynarodowymi i publikacjami w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Stacji (prof. Bogdan Jaroszewicz i dr Patryk Czortek) prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Biologii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska z przedmiotów Ochrona przyrody, Podstawy ekologii lasu naturalnego, Ekologia z ochroną środowiska, Dendrologia, Ekologia terenowa.

Zespół Stacji organizuje również corocznie otwarte Seminaria Geobotaniczne (we współpracy z Sekcją Geobotaniki o Ochrony Szaty Roślinnej PTB, Instytutem Botaniki PAN i Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM), które są kontynuacją seminariów zainicjowanych w 1983 roku przez poprzedniego kierownika Stacji, prof. Janusza Bogdana Falińskiego. Rozszerzeniem działalności dydaktycznej są również: Białowieska Szkoła Statystyki, która ma ambicje stać się wydarzeniem cyklicznym i została już zorganizowana dwukrotnie: w roku 2018 i 2019 (we współpracy z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku) oraz Polsko-Szwajcarska Szkoła Letnia (współpraca z Zurich University of Applied Sciences), która miała się odbyć po raz pierwszy w sierpniu 2020 roku.

Włodzimierz Wojciuk – obserwator meteorologiczny (1952-1977) i fenologiczny (1963-1977)
Włodzimierz Wojciuk – obserwator meteorologiczny (1952-1977) i fenologiczny (1963-1977), fot. Janusz Bogdan Faliński

Stacja została utworzona w 1952 roku z inicjatywy prof. Władysława Matuszkiewicza, w celu podjęcia innowacyjnych jak na tamte czasy, długoterminowych badań nad rytmiką sezonową zbiorowisk leśnych. Od roku 1959 BSG zaczęła funkcjonować jako Stacja Botaniczna w Białowieży Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. W 1959 roku w Stacji zatrudniony został jej długoletni kierownik – prof. Janusz Bogdan Faliński (wówczas jeszcze mgr), który rozpoczął rozwój wieloletnich programów badawczych. Najwcześniejszymi z nich były Dynamika roślinności i populacji roślinnych w krajobrazie naturalnym oraz Synantropizacja szaty roślinnej.

W 1962 roku BSG weszła w skład struktur Uniwersytetu Warszawskiego. Rok później prof. Faliński zainicjował kolejny długoterminowy program badawczy, kontynuowany po dziś dzień, obejmujący regularne obserwacje fenologiczne runa leśnego prowadzone co 10 dni, uzupełnione rejestracją fotograficzną. W Stacji prowadzono również badania nad mikroklimatem zbiorowisk leśnych: nad pokrywą śnieżną i zamarzaniem gruntu (Sokołowski 1962), nad ekologiczną rolą przymrozków (Matuszkiewicz 1977) i nad modyfikacją klimatu lokalnego przez drzewostany różnych zbiorowisk leśnych (Olszewski 1986).

Prof. J.B. Faliński, długoletni kierownik BSG
Prof. J.B. Faliński, długoletni kierownik BSG, fot. Archiwum BSG

Od 1963 roku BSG realizowała część prac Międzynarodowego Programu Biologicznego, w ramach którego zorganizowano kolejny nadal kontynuowany długoterminowy projekt: monitoring martwego drewna i rozwoju drzewostanu grądowego. W 1964 roku w Stacji powstała Pracownia Kartografii Roślinności, będąc pierwszą tego typu jednostką badawczą w Polsce oraz jednocześnie inicjując współpracę Stacji nad Mapą Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski.

W 1967 roku BSG uzyskała status zakładu naukowego na Wydziale Biologii UW. Z czasem badania naukowe objęły obiekty przyrodnicze w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej oraz inne kompleksy przyrodnicze Polski Północnowschodniej. Badania te obejmowały m. in. rolę gatunków dwupiennych (m.in. wierzb i jałowca) i kształtowanie się struktury płciowej ich populacji w procesach ekologicznych, dynamikę roślinności oraz biologiczne mechanizmy sukcesji wtórnej. W 1968 roku prof. Faliński, we współpracy z kilkoma ośrodkami badawczymi w kraju, zapoczątkował serię ogólnopolskich sympozjów Synantropizacja szaty roślinnej.

Nowe kierunki badawcze oraz szeroka współpraca z innymi instytucjami badawczymi zainspirowały prof. Falińskiego do utworzenia w 1972 roku redakcji wydawnictwa naukowego Phytocoenosis, na łamach którego publikowane były wyniki badań prowadzonych przez Stację i współpracujące jednostki naukowe, przeglądy fitosocjologiczne zbiorowisk leśnych Polski, mapy fitosocjologiczne i fitoekologiczne, atlasy geobotaniczne oraz materiały z sympozjów. Łącznie, od 1972 do 2005 roku ukazały się 64 zeszyty Phytocoenosis.

Nowa siedziba BSG w trakcie budowy, 1973/1974 rok
Nowa siedziba BSG w trakcie budowy, 1973/1974 rok, fot. Archiwum BSG

W 1974 roku wybudowano teraźniejszą siedzibę Stacji i zorganizowano przy niej ogród eksperymentalny, w którym nadal kontynuowane są długoterminowe badania nad inicjacją i przebiegiem sukcesji wtórnej na gruntach porolnych.

W 1986 roku prof. Faliński opublikował jedną z najbardziej znanych monografii naukowych powstałych w Stacji: Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Inne ważne monografie powstałe w BSG obejmują: syntezę badań nad biologią dwupiennych pionierskich gatunków drzewiastych (Faliński 1998), nad ekspansywnym zachowaniem się storczyków (Adamowski 1995) oraz Atlas obcych roślin drzewiastych Puszczy Białowieskiej (Adamowski 2002). W Stacji powstało również sześć podręczników akademickich: Kartografia Geobotaniczna (Faliński 1990-1991; 3 tomy), Populacje roślin i zwierząt (Andrzejewski i Falińska red. 1986), Osobnik, populacja, fitocenoza (Falińska 1990), Ekologia roślin (Falińska 1996, 1997), Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych (Faliński 2001) i Przewodnik do badań biologii populacji roślin (Falińska 2002). W 2000 roku zostaje wydany pierwszy podręcznik z serii Vademecum Geobotanicum, której inicjatorem i redaktorem był prof. Faliński. Do roku 2005 zostało wydanych 5 tomów. Międzynarodowa aktywność i dorobek naukowy prof. Falińskiego zostały docenione przez Uniwersytet Camerino (Włochy), którego społeczność uhonorowała go w roku 1995 zaszczytnym tytułem doctor honoris causa.